I birgit wenninghoff I

 

I portfolio 2016 - 2018 I

2016 bis 2018

 

I portfolio 2013 - 2016 I

2013 bis 2016

 

I portfolio 2010 - 2013 I

2010 bis 2013

 

I Chengdu 2018 I

                

 

 

I projections of of a random shape 2019 I

         

 

   

I arbeiten - archiv I                                                   

I aktuell I

I vita I

I kontakt I

I impressum I