I birgit wenninghoff I

 

I arbeiten I 

          I installation I

          I glas I

                  I gegenstücke I

                    I schalen I

          I porzellan I

          I zeichnung I

          

I startseite I

Glasobjekte                   

                                 aus der Arbeit

                                 "Gegenstücke"