I birgit wenninghoff I

 

I arbeiten I 

          I installation I

          I glas I

          I porzellan I

          I zeichnung I

          

I startseite I

Porzellangefässe         

                                  zweiteilig                                 

                                  Höhe 17 cm

                                  und 31 cm